All Plants >> A - E >> CEPHALARIA gigantea

CEPHALARIA giganteaPrice: £4.50

Hardy perennial. Giant yellow scabious flower, Jun – Aug. 200cm tall.